Pagrindiniai matavimo vienetai

Gyvenime kartais prireikia pačių įvairiausių matavimo vienetų ir tada puolame lyg akis išdegę raustis po įvairiausius žinynus. Čia - viskas vienoje vietoje

Pagrindiniai matavimo vienetai 
Gyvenime kartais prireikia pačių įvairiausių matavimo vienetų ir tada puolame lyg akis išdegę raustis po įvairiausius žinynus. Čia - viskas vienoje vietoje

Svorio
1 tona (t)= 1000 kilogramų (kg) 
1 centneris (cnt)= 100 kg
1 kg= 1000 gramų (g)
1 g= 1000 miligramų (mg)
1 granas (grain)= 64,8 mg
1 dramas (dram)= 27,34 grano= 1,77 g
1 uncija (ounce)= 16 dramų= 437,5 grano= 28,35 g
1 svaras (pound)= 16 uncijų= 256 dramai= 453,6 g
1 didysis anglų centneris (Britih/long/hundredweight)= 112 svarų= 50,8 kg
1 mažasis JAV centneris (US/short/hundredweight)=100 svarų= 45,36 kg
1 didžioji anglų tona (british/long/tona)= 20 didžiųjų anglų centnerių= 1,016 t
1 mažoji JAV tona (US/short/tona)= 20 mažųjų JAV centnerių= 0,907 t
1 trojietiška farmacijos ir juvelyrinė uncija= 480 granų= 31,1 g
1 trojietiškas farmacinis svaras= 12 uncijų= 373,27 g
 
Ilgio
1 kilometras (km)= 1000 metrų
1 metras (m)= 10 decimetrų= 100 centimetrų
1 centimetras (cm)= 10 milimetrų
1 milimtras (mm)= 1000 mikronų (mikrometrų)
1 colis (inch)= 25,40 milimetrų
1 pėda (foot)= 12 colių= 304,8 milimetrų
1 jardas (yard)= 3 pėdos= 36 coliai= 91,44 centimetrų
1 anglų mylia (mile)= 1760 jardų= 5280 pėdų= 1609 metrų
1 jūrmylė (nautilius mile)= 10 kabeltovų= 6080 pėdų= 1853,2 metrų
1 geografinė mylia= 7420 metrų
 
Ploto
1 kv. kilometras (km2)= 100 hektarų (ha)= 10000 arų (a)
1 a= 100 m2 
1 m2= 100 dm2= 10000 cm2
1 dm2= 100 cm2= 10000 m2
1 kv. Colis (square inch)= 6,45 cm2
1 kv. pėda (square foot)= 144 kv. coliai= 0,093 m2
1 kv. jardas (square yard)= 9 kv. pėdos= 1296 kv. coliai= 0,836 m2
1 kv. akras (square acres)= 4840 kv. jardų= 43560 kv. pėdų= 4046,8 m2
1 kv. mylia (square miles)= 640 akrų= 258,99 ha
Tūrio
1 m3= 1000 dm3= 1000000 cm3
1 litras (l)= 1 dm3
1 hektolitras (hl)= 10 dekalitrų (dl)= 100 dm3
1 kub. colis (cu. inch)= 16,39 cm3
1 kub. pėda (cu. foot)= 1728 kub. colių= 0,0283 m3
1 kub. jardas (cu. yard)= 27 kub. pėdos= 0,765 m3
1 kub. kordas (cu. cord)= 128 kub. pėdos= 3,622 m3
1 registrinė laivo talpos tona (RT)= 100 kub. pėdų= 2,832 m3
 
Jėgos, energijos ir slėgio
1 niutonas (N)= 100000 dinų= 0,102 jėgos kilogramo (kgf)= 4,186 kilodžaulio (kJ)
1 kilovatvalandė (kWh)= 859,8 kcal
1 džaulis (J)= 1 vatsekundė ( Ws)= 1 niutonmetras (Nm)
1 baras (bar)= 100 000 paskalių (Pa)
1 Pa= 1 N/m2= 750,06 mm Hg
 
Skysčio
1 anglų skysčio uncija (british liquid ounce)= 0,028 l
1 anglų pinta ( british pint)= 20 anglų skysčio uncijų= 0,57 l
1 anglų kvorta (british quart)= 2 anglų pintos= 1,2 JAV kvortos= 1,14 l
1 anglų galonas (british gallon)= 4 anglų kvortos= 1,2 JAV galono= 4,55 l
1 JAV skysčio uncija (US liquid ounce)= 0,029 l
1 JAV pinta (US pint)= 16 JAV uncijų= 0,83 anglų kvortos= 0,946 l
1 JAV galonas (US gallon)= 4 JAV kvortos= 0,83 anglų galono= 3,79 l
1 anglų barelis= 163,5 l
1 JAV barelis= 158,987 l
 
Biralų
1 anglų pinta (british pint)= 1,03 JAV pintos= 0,57 l
1 anglų kvorta (british quart)= 2 anglų pintos= 1,03 JAV kvortos= 1,14 l
1 anglų bušelis (british bushell)= 32 anglų kvortos= 1,03 JAV bušelio= 36.37 l
1 JAV pinta (US pinta)= 0,969 anglų pintos=0,55 l
1 JAV kvorta (US quart)= 2 JAV pintos= 0,969 anglų kvortos=1,101 l
1 JAV bušelis (US bushel)= 32 JAV kvortos= 0,969 anglų bušelio= 35,24 l
 
Laiko
1min = 60s
1h = 60 min
1 para = 24h = 1440 min
1 mėnuo = 28-31 paros
1 savaitė = 7 dienos
1 metai = 365-366 dienos
1 amžius = 100 metų
 
Kampo
Laipsnis 1°= 60' = 3600" = 0,01745 rad
Radianas 1 rad = 57,2958° = 0,1591551 r
 
Temperatūros
SI sistemos bazinis temperatūros matavimo vienetas - kelvinas (K).
Celsijaus (C) skalėje nulis nustatytas pagal vandens užšalimo ar tirpimo temperatūrą, t.y. 273,15°K. 1°C = 1°K
Farenheito (F) skalėje nulis yra nustatytas pagal vandens su druska mišinio tirpimo temperatūrą. 1°F = 5/9°C
Farenheito laipsnius verčiant į Celsijaus, taikoma formulė - °C = (5/9)(°F-32)
Verčiant iš Celsijaus laipsnių į Farenheitą - °F = °C × 1,8 + 32.
 
Energijos
Teraelektronvoltas (TeV) - 1012 eV. 1 eV tai toks energijos kiekis, kokį įgauna elektronas perėjęs vieno volto greitinantį potencialų skirtumą.